תנאי שימוש

 1. כללי

1.1. אתר Razili.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט, המהווה חנות מקוונת למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל (להלן: "המוצרים"). בעלת האתר ומפעילתו היא חברת " רזילי אופנה בע"מ ח.פ 516210382 (להלן: "החברה").

o      1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין בינך לבין החברה. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

o      1.3. יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר, כי הינו מודע לתקנון האתר, למדיניות הפרטיות (הזמינה בכתובת וליתר ההנחיות והתנאים המופעים באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

o      1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

o      1.5. המשתמש מסכים, כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

o      1.6. צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם. מוסכם ומובהר, כי החברה תעשה מאמץ מסחרי סביר להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים. נפלה טעות קולמוס בתיאור איזה מן המוצרים, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים הנמכרים בפועל. נפלה טעות בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה.

o      1.7. למען הסדר הטוב יובהר, כי בתמונות האתר נעשה שימוש בעריכה גרפית, לרבות לשם הצרת היקפי גוף.

o      1.8. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

o      1.9. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

o      1.10. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

o      1.11. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, אלא אם נאמר אחרת בתקנון המבצע הרלוונטי.

o      1.12. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

o      1.13. החברה איננה מתחייבת, כי מחירי המוצרים באתר הם מוזלים ממחירי המוצרים בנקודות המכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר מוזל.

 

 1. הזכות/כשרות להשתמש באתר

o  2.1. כל משתמש רשאי להזמין ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 •     2.1.1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 • 2.1.2 המשתמש הינו בגיר, מעל גיל 18, וברשותו כתובת דואר אלקטרונית.
 • 2.1.3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.
 •     2.1.4. המשתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של החברה באמצעות דוא"ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008
  o 2.2 .החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהתראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.

o      2.3. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לזמן מוגבל או לצמיתות, לצמצמה ו/או להגבילה, כל זאת ללא כל הודעה מוקדמת.

  .2.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

 •     2.4.1הופר תנאי מתקנון זה;
 •     2.4.2 נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים על ידי משתמש;
 •     2.4.3 בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בחברה ו/או באתר ו/או במידע המופיע באתר ו/או במשתמשים אחרים.
 1. אופן המכירה

     3.1. החברה מאפשרת למשתמש לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: "הזמנה").

    3.2. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף פעולה", המוצר המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן: "דף הפעולה").

    3.3. כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר הרצוי לרבות מידה, צבע וכמות. לאחר מכן, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: "טופס ההזמנה") ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב מבצע הפעולה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

   3.4. לאחר ביצוע הפעולה יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי וביצוע פעולת ה-CHECK OUT ע"י מבצע הפעולה, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש, כי ההזמנה תשתכלל לכדי רכישה רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידי מבצע הפעולה.

     3.5. האתר עושה שימוש במערכת הצפנה בתקן PCI-DSS. החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למבצע הפעולה או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

    3.6. יובהר ויודגש, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

  3.7. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

  3.8. הגשת פרטים כוזבים ביודעין או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

 3.9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה וביצוע הרכישה, יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע"י מבצע הפעולה וחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי לגבי פעולת ההזמנה והרכישה, תהיה ההזמנה בטלה והחברה לא תהיה מחויבת כלפי מבצע הפעולה בשום דרך, לרבות שמירת המוצר במלאי.

 3.10. ניתן להשלים את הרכישה ע"י מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של החברה. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה והרכישה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה וקבלת אישור חברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, ומבצע הפעולה לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני אל החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהייה החברה זכאית לבטל את ההזמנה והרכישה.

  3.11. אישור פעולת ההזמנה והרכישה והתחייבות החברה לאספקה, מותנית בכך שהמוצר זמין בפועל במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל ההזמנה ולמבצע הפעולה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם לו ו/או לצד ג', בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח כסעד בלעדי.

 1. שיטת המכירה

o      4.1. המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לשנות את שיטות המכירה הזמינות באתר.

 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

     5.1. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי משתמש באתר לכתובת בישראל שצוינה על ידו בעת ביצוע ההזמנה והרכישה. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר, אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

     5.2. החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה בשירות ו/או באתר ו/או איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות, השבתות, תקלות מחשב, מערכת טלפונים או מערכות תקשורת אחרות, מלחמה, מבצע צבאי, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, מגיפה (לרבות התפשטות נגיף הקורונה) או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה (להלן: "כוח עליון").

5.3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים למשתמשים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

  5.4. בכפוף להחרגות המופיעות בתקנון זה, המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח. 

כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון המשתמש, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.

    5.5. מועד אספקת המוצרים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה, שהוא יום קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברת השילוח.

 1. שירות לקוחות

     6.1. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לנציגי השירות בחברה דרך עמוד ״צור קשר״ באתר.

     6.2. פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם. במקרים בהם המידע לא זמין, ניתן לפנות לחברה דרך טלפון, פקס או אי מייל שירות לקוחות.

6.3 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני wegotyou@razili.co.il ובטלפון מס' 074-7695899.

     6.4. נציגי שירות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 1. ביטולים 

     7.1 האמור בתקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ולתקנותיו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות החוק.

     7.2 ביטול עסקה יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול (להלן: "הודעת ביטול") באחת מהדרכים להלן:

 •     7.2.1 בדואר אלקטרוני  wegotyou@razili.co.il
 •     7.2.2 בטלפון 074-7695899
 •     7.2.3 בדואר רשום לכתובת המכתש 6, חולון
 •     7.2.4 בהודעה בעל פה לנציג החברה בכתובת המכתש 6, חולון
 •     7.2.5 באתר בקישור להלן https://www.razili.co.il/pages/contact-us

     7.3 המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר כספי בגינו והכל בכפוף לאמור להלן:

7.3.1 המשתמש יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצועה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצרים או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק (לפי המאוחר מביניהם). על אף האמור, משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרת מונחים אלה להלן, רשאי לבטל עסקת הרכישה בתוך 4 חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. בסעיף זה: "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים; "עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות.

 •     7.3.2 ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקת רכישה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 •     7.3.3 ככל שהמשתמש קיבל את המוצר נשוא הביטול, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר ויודיע על כך לחברה. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 •     7.3.4 החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או באופן בו נעשה התשלום (ככל שנעשה באמצעי אחר), וזאת לא יאוחר מ-14 ימי עסקים ממועד הגעת הפריטים למחסנינו, לאחר שליחת הפריטים באמצעות שליח מטעמנו.
 •     7.3.5 במידה שביטל משתמש עסקה לפי הוראות תקנון זה שלא עקב פגם במוצר שרכש או עקב אי התאמה בין המוצר שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14ג(ב) לחוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש במועד שנקבע החברה או בשל הפרה אחרת מצד החברה של תנאי המכירה, תהא רשאית החברה, לפי שיקול דעתה, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. המשתמש יציין בכל הודעת ביטול את שמו ומספר זהותו.
 1. ביטול עסקת רכישה ע"י החברה והפסקת פעילות האתר:

     8.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון, נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר באופן תקין, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם.

     8.2 במידה שיחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או רכישתו באתר לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

  8.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום ביצוע הזמנה ורכישה התגלה כי המוצר  אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את עסקת הרכישה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

8.4 במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר או במידע שהתקבל מהמשתמש, רשאית החברה לבטל את עסקת הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי על הסכום ששולם בפועל.

 1. אחריות ושירות

 החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

    9.2. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן, בכל נזק שאינו ישיר.

   9.3. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים הנמכרים באמצעות האתר.      

  9.4. הנהלת החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור, כי המוצר שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון [074-7695899], או בדואר אלקטרוני wegotyou@razili.co.il והחברה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן

 1. קניין רוחני

  10.1. כל זכויות הקניין הרוחני בחברה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

  10.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

 10.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים במסגרתו בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

 10.4. שם החברה וכן, שם המותג (רזילי; Razili), סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

 10.5. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן, עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניין זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

 10.6.אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר, שהינם קניין רוחני של החברה.

 1. מועדון לקוחות

   11.1.מובהר ומוסכם, כי כל משתמש אשר נרשם לאתר נותן את הסכמתו המלאה להצטרפות למאגר המשתמשים של החברה ובכך למועדון לקוחותיה, הן באתר האינטרנט והן בשאר חנויות החברה, בכפוף למדיניות הפרטיות.

  11.2. מועדון הלקוחות הינו אישי ואינו ניתן להעברה. החברה רשאית לשנות את תנאי החברות וחוג הלקוחות בכל עת ו/או להפסיק מתן הנחה או מבצע בכל זמן נתון. 

  11.3. מובהר, כי כאשר המשתמש מצטרף לשרותיי האתר, הצטרפותו ומילוי פרטי ההתקשרות שלו מהווים את הסכמתו לתקנון ולמדיניות הפרטיות ובכלל זה הסכמה לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות SMS ו/או דוא"ל ו/או אמצעי תקשורת אחרים והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות.

    11.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול מועדון הלקוחות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  11.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לגבות דמי הצטרפות ו/או לשנות את סכומם או לבטלם, וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם ו/או לבטלם - והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

   11.6.כל משתמש רשאי לדרוש מהחברה, בכתב, כי פרטיו האישיים יתוקנו ו/או יימחקו ממאגר המידע של החברה וכי תופסק פעולת הדיוור והכל בכפוף להוראות מדיניות הפרטיות.

   11.7.החברות במועדון מיועדת ליחידים בלבד, והחברות, לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה, אשר ניתנת מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. 

    11.8.החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברות במועדון/לבטל זכאות להטבה עקב הפרת תנאי תקנון זה.

 1. תנאים נוספים

  12.1.החברה לא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link), ככל שיש כאלה. החברה אינה מתחייבת, כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

    12.2.פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.

   12.3.אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י החברה.

  12.4. למעט אם צוין אחרת, כל אזכור של החברה בתקנון זה משמע החברה (רזילי אופנה בע"מ) לרבות חברות קשורות שלה, בעלי מניותיה, נושאי המשרה שלה ומי מטעמה.